Krepšelis

Naudojimosi sąlygos

Naudojimosi internetine svetaine sąlygos

Lankytojai (toliau – „Jūs“, „Jus“, „Vartotojai“, „Klientai“ ir (arba) „Lankytojai“) apsilankę internetinėje svetainėje www.kvietkai.lt (toliau – „Svetainė“ ir (arba) „Kvietkai“) sutinka būti saistomi su šiomis Naudojimosi internetine svetaine sąlygomis (toliau – „Naudojimosi sąlygos“). Jeigu Jūs nesutinkate būti saistomi su šiomis Naudojimosi sąlygomis, nesinaudokite šia Svetaine ir ją uždarykite (išeikite iš jos).

 1. Svetainės naudojimas
  1.1. Ši Svetainė priklauso privačiai bendrovei MB „Paragrafas“, įmonės kodas 305676996, registruotos buveinės adresas Girulių g. 10, 12123 Vilnius (toliau – „Mes“, „Mūsų“).
  1.2. Nuorodos į šią Svetainę šiomis Naudojimosi sąlygomis taikomos šiai Svetainei, kad ir kaip ją pasiektumėte, įskaitant prieigą prie šios Svetainės naudojant šios Svetainės versiją, optimizuotą naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose.
  1.3. Sutartį dėl prekių ir (ar) paslaugų tiekimo, sudarytą mūsų Svetainėje arba Jūsų apsilankymų metu reglamentuoja mūsų Pirkimo taisyklės, kurias galite pasiekti apsilankę Svetainėje. Šios Naudojimo sąlygos nereglamentuoja jokių pirkimo ir (ar) pardavimo sąlygų Svetainėje.
  1.4. Bet kokie klausimai, susiję su šiomis Naudojimosi sąlygomis, turėtų būti nukreipti į Klientų patirties valdymo centrą el. paštu [email protected].
  1.5. Rekomenduojame atidžiai perskaityti šias Naudojimosi sąlygas ir išsisaugoti jų aktualią kopiją. Kartais galime keisti šios Svetainės turinį, įskaitant Naudojimosi sąlygas. Jūsų nuolatinis Svetainės (arba bet kurios jos dalies) naudojimas po tokių pakeitimų laikomas Jūsų pritarimu tokiam pakeitimui. Jūsų pareiga yra reguliariai tikrinti ar nebuvo pakeistos Naudojimosi sąlygos. Jeigu nesutinkate su Naudojimosi sąlygų pakeitimu, privalote nedelsdami nutraukti naudojimąsi Svetaine ir iš jos išeiti.
  1.6. Pasiliekame teisę laikinai arba visam laikui pakeisti ir (arba) atšaukti šią svetainę (arba bet kurią jos dalį) su (arba) be įspėjimo, ir taip pat patvirtiname, kad nebūsime atsakingi nei Jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį Svetainės pakeitimą ar atšaukimą.
 2. Atsakomybės apribojimas
  2.1. Mes ėmėmės visų reikalingų priemonių rengiant šios Svetainės turinį. Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai mes neatstovaujame ir negarantuojame jokios informacijos ir (ar) turinio apie bet kokias prekes ir (ar) paslaugas, programinę įrangą ar reklamas (toliau – „Reklaminę informaciją“), esančias šioje Svetainėje, platinamose, susietose, atsisiųstose ar prieinamose, tikslumo bei patikimumo. Be to, nesuteikiame jokių garantijų, kad Svetainė bus prieinama nepertraukiamai, ir negalime prisiimti atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl tokio neprieinamumo.
  2.2. Prieiga prie šios Svetainės ir jos naudojimas yra paties vartotojo rizika ir mes negarantuojame, kad naudojant šią Svetainę ar iš jos atsisiųstą medžiagą nebus padaryta žala jokiai nuosavybei, įskaitant duomenų praradimą ar kompiuterių virusus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius kompiuterių gedimus. Prieš atsisiųsdami informaciją ar vaizdus iš Svetainės, rekomenduojame imtis visų reikiamų apsaugos priemonių (pvz. įsidiegti kompiuteryje ugniasienę).
  2.3. Išskyrus tai, kas aiškiai reglamentuota šiose Naudojimosi sąlygose, mes paneigiame visus pareiškimus, sąlygas ir garantijas, kurios nepaisant to ar yra išreikštos, ar numanomos (pagal įstatymus arba kitaip) tiek, kiek leidžia įstatymai.
  2.4. Mes nesiekiame apriboti savo atsakomybės už mirtis ar sužalojimus dėl mūsų neatsargumo, už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą ir (arba) bet kokį klausimą už kurį mums būtų neteisinga atmesti arba bandyti apriboti savo atsakomybę.
  2.5. Išskyrus tai, kas išdėstyta aukščiau, mes nebūsime Jums atsakingi už bet kurį iš šių teiginių (neatsižvelgiant į tai ar mums buvo pranešta apie tokių nuostolių galimybę, ar apie ją nebuvo žinoma) kilusį dėl bet kokių pretenzijų iš Svetainės naudojimo ir (arba) susijusių su Svetaine, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokiu aplaidumu, Naudojimosi sąlygų, Pirkimo taisyklių, Privatumo politikos pažeidimu, klaidinimu (išskyrus apgaulingą ir sąmoningą klaidinimą), intelektinės nuosavybės pažeidimą arba kitaip pagal: (a) bet kokius tiesioginius nuostolius, (b) bet kokius netiesioginius, ypatingus ar su tuo susijusius nuostolius, (c) bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl nesankcionuotų trečiųjų asmenų padarytų šios Svetainės turinio pakeitimų, (d) bet kokį verslo, duomenų, pelno, pajamų ar geros valios naudojimo ar numatomų santaupų praradimą, (e) bet kurį Jūsų arba bet kurios trečiosios šalies duomenų ar įrašų praradimą bei sugadinimą, (f) bet kokį mūsų įsipareigojimų pagal šias Naudojimosi sąlygas delsimą arba nevykdymą, atsirandantį dėl bet kokių priežasčių, kurių negalime pagrįstai kontroliuoti, įsakant, bet neapsiribojant bet kuria iš šių sąlygų: gamtos stichija, vyriausybės sprendimu, karu, gaisru, potvyniu, sprogimu, pilietiniu sąmyšiu, informacinių technologijų žlugimu, trečiosios šalies žlugimu, pramonės veiksmais.
  2.6. Jeigu nustatoma, kad kuri nors iš pirmiau nurodytų nuostolių rūšių yra neteisėta, negaliojanti arba dėl kokių nors priežasčių teismo nevykdytina, laikoma, kad tokio pobūdžio nuostoliai pašalinti iš pirmiau nurodytų ir neturi įtakos likusių nuostolių rūšių galiojimui ir (arba) vykdymui, numatytų Naudojimosi sąlygose.
 3. Susiejimo su išorės svetainėmis nuostatos
  3.1. Dėl tam tikrų nuorodų šioje Svetainėje atsiras svetainių, kurių mes nekontroliuojame. Mes siekiame įtraukti nuorodas į svetaines, kuriose pateikiami tik aktuali ir naudinga informacija. Mes nesisiejame su atskiromis asmeninėmis svetainėmis ir sąmoningai nepateiksime nuorodų į svetaines, kuriose yra neteisėtos, kenkėjiškos, įžeidžiančios ar klaidinančios informacijos mūsų Svetainės lankytojams.
  3.2. Jei įmanoma, mes siekiame susieti Jus tik su Lietuvos Respublikoje registruotomis interneto svetainėmis, kad užtikrintume, jog informacija yra tinkama ir aktuali mūsų klientams, ir susiesime su ne Lietuvos Respublikoje veikiančiomis svetainėmis tik tada, kai Lietuvos Respublikoje nėra lygiavertės svetainės arba jei informacija yra tiesiogiai susijusi su mūsų Svetainės vartotojais.
  3.3. Suaktyvinę bet kurį iš šių Naudojimosi taisyklių 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų saitų Jūs paliksite mūsų Svetainę ir mes nekontroliuosime bei neprisiimsime atsakomybės už bet kokią medžiagą ar paslaugą, esančią bet kurioje susietoje svetainėje. Toje svetainėje pateiktos nuorodos nepatvirtina ar kitaip nepripažįsta mūsų atsakomybės už bet kokį šiose svetainėse pateiktą ir (ar) prieinamą turinį.
  3.4. Visa informacija ar turinys, perduodamas naudojantis visomis šioje Svetainėje prieinamomis funkcijomis, įskaitant dovanų pranešimus, yra Jūsų, siuntėjo, atsakomybė. Patvirtinate, kad naudodamiesi šia paslauga neperduosite jokios medžiagos, kuri galėtų būti laikoma įžeidžiančia ar kitaip smerktina. Mes negalime būti tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokios tokios funkcijos turinį, taip pat už bet kokius nuostolius ar žalą, kuriuos galite patirti dėl šios paslaugos naudojimo.
 4. Registracijos Svetainėje nuostatos
  4.1. Jūs galite užsiregistruoti naudotis šioje Svetainėje teikiamomis paslaugomis. Jūsų registracijos prašymą mes galime atmesti savo nuožiūra. Užsiregistruodami Svetainėje Jūs patvirtinate, kad: (a) asmeninė informacija, kurią privalote pateikti registruodamiesi kaip klientas, yra teisinga, tiksli, aktuali ir išsami visais atžvilgiais, (b) apie bet kokius asmeninės informacijos pakeitimus nedelsdami informuosite atnaujindami informaciją Svetainėje esančiame skyriuje „Mano paskyra“, (c) sutinkate neapsimesti kitu asmeniu ar subjektu arba naudoti netikrą vardą ar pavardę, kurio jums neleidžiama naudoti.
  4.2. Kad būtų laikomasi licencijavimo ir kitų teisės aktų, kai kurios paslaugos šioje Svetainėje prieinamos tik asmenims nuo 18 metų, taip pat 20 metų ir (arba) vyresniems, ir paprašysime įvesti gimimo datą prieš pradedant naudotis tokiomis paslaugomis.
 5. Intelektinė nuosavybė
  5.1. Mes esame visų autorių teisių, dizaino teisių, duomenų bazių teisių, prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių savininkas ir (ar) licencijos turėtojas šioje Svetainėje ir joje paskelbtoje medžiagoje. Jūsų naudojimasis Svetaine nesuteikia Jums jokių teisių, susijusių su mūsų intelektinės nuosavybės teisėmis ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisėmis. Visos tokios teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos, yra saugomos.
  5.2. Pagal šias Naudojimosi sąlygas Jūs negalite modifikuoti, kopijuoti, versti, transliuoti, platinti, dauginti, iš naujo publikuoti, skelbti, perduoti ar parduoti bet kokio šioje Svetainėje rodomo bei esamo turinio ar intelektinės nuosavybės.
  5.3. Jūs sutinkate nekeisti ir nepanaikinti jokių pranešimų apie nuosavybę iš medžiagos, atsisiųstos arba atspausdintos iš Svetainės.
  5.4. Galite spausdinti ar kitaip kopijuoti šioje Svetainėje publikuotą medžiagą asmeniniam naudojimui tik su sąlyga, kad bet kuri Jūsų pagaminta šios medžiagos kopija išsaugos visas autoriaus teises ir kitus patentuotus pranešimus.
  5.5. Jei spausdinate, kopijuojate ar parsisiunčiate bet kurią šios Svetainės dalį pažeisdami šias Naudojimosi sąlygas, pasiliekame teisę nedelsiant sustabdyti arba nutraukti naudojimąsi šia Svetaine ir imtis teisinių priemonių dėl žalos atlyginimo.
 6. Baigiamosios nuostatos
  6.1. Jeigu nustatoma, kad bet kokia šių Naudojimosi sąlygų nuostata yra neteisėta, negaliojanti arba dėl kokių nors priežasčių neįgyvendinama, laikoma, kad ši nuostata atskirta nuo likusių šių Naudojimosi sąlygų.
  6.2. Šias Naudojimo sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, o Lietuvos Respublikos teismai turės išimtinę jurisdikciją, susijusią su bet kokiu ginču, kylančiu dėl šių Naudojimosi sąlygų taikymo ir legitimumo.
  6.3. Joks mūsų delsimas ar nepasinaudojimas jokiomis galiomis, teisėmis ar teisių gynimo priemonėmis pagal šias Naudojimosi sąlygas neveiks kaip jų atsisakymas, taip pat joks vienkartinis ar dalinis tokių įgaliojimų, teisių ar teisių gynimo priemonių įgyvendinimas neužkirs kelio bet kokiam kitokiam ar tolesniam jų įgyvendinimui.
  6.4. Rekomenduojame perskaityti taip pat Privatumo politiką, kurioje yra svarbios informacijos apie Jūsų asmens duomenų naudojimą šioje Svetainėje, taip pat jeigu pirksite Svetainėje prekes ir (ar) paslaugas – Pirkimo taisykles su kuriomis būsite susaistyti pirkimo mūsų Svetainėje momentu.