Krepšelis

Prenumeratos pirkimo taisyklės

Prenumeratos pirkimo taisyklės

 1. Šios prenumeratos pirkimo taisyklės (toliau – „Prenumeratos pirkimo taisyklės“) reglamentuoja gėlių prenumeratos įsigijimo el. parduotuvėje „Kvietkai“ (www.kvietkai.lt) (toliau – „El. parduotuvė“) sąlygas bei tvarką tarp pardavėjo (Lietuvoje registruoto juridinio asmens MB „Paragrafas“, įmonės kodas 305676996, registruotos buveinės adresas Girulių g. 10, 12123 Vilnius (toliau vadinama – „Mes“)) ir pirkėjo (toliau – „Jūs“, „Pirkėjas“). Elektroninėje parduotuvėje yra parduodamos ir kitos prekės, tačiau jeigu jos nėra prenumeratos sudedamoji dalis, šios Prenumeratos pirkimo taisyklės toms prekėms nėra taikomos, ir prašome referuoti į standartines Pirkimo taisykles.
 2. Kartu su šiomis Prenumeratos pirkimo taisyklėmis El. parduotuvėje taip pat yra taikomos Naudojimosi sąlygos, standartinės Pirkimo taisyklės ir Privatumo politika.
 3. Rekomenduojame atsispausdinti šių Prenumeratos pirkimo taisyklių aktualią kopiją.
 4. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šiose Prenumeratos pirkimo taisyklėse toliau pateiktos sąvokos turės tokias reikšmes:
  4.1. Prenumerata: mūsų ir Jūsų susitarimas dėl sutarto ar neriboto laikotarpių, per kuriuos mes teiksime Jums vienos ir (ar) skirtingų kelių rūšies prekes, pvz. gėles, augalus, vazas, ir bet kokias susijusias paslaugas, skaičiaus.
  4.2. Vienkartinis užsakymas: tai prekių įsigijimas pagal standartines Pirkimo taisykles. Tokiam įsigijimui nėra taikomos šios Prenumeratos pirkimo taisyklės.
  4.3. Klientas: tai Jūs, šalis, sudaranti pirkimo sutartį pagal šias Prenumeratos pirkimo taisykles.
  4.4. Sutartis: bet koks Kliento priimtas mūsų pasiūlymas bei Kliento su mumis pateiktas užsakymas arba bet kokia kita Kliento ir mūsų sutartis.
  4.5. Sąlygos: šios Prenumeratos pirkimo taisyklės, įskaitant visas būsimas atnaujintas jų versijas.
 5. Visoms prenumeratos paslaugoms ir prekėms bus taikomos šios Prenumeratos pirkimo taisyklės. Šios Prenumeratos pirkimo taisyklės visada pasiekiamos mūsų interneto svetainėje ir pateikiamos elektroniniu būdu prieš sudarant sutartį arba jos sudarymo metu.
 6. Sutartis tarp Jūsų ir mūsų sudaroma tik nuotoliniu būdu.
 7. Kad galėtumėte užsakyti prenumeratą turite būti Lietuvos Respublikos rezidentas.
 8. Visa Jūsų pateikiama informacija turi būti teisinga, nesvarbu, kuriame užsakymo proceso etape ją pateikėte mums. Jūsų slaptažodis registracijos metu negali būti perduotas trečiosioms šalims ir mes nebūsime už tai atsakingi, jeigu tai įvyks. Turite apsaugo slaptažodį prie savo paskyros nuo pašalinių asmenų ir raštu mums pranešti apie bet kokį praradimą ar perdavimą. Esate visiškai atsakingi už bet kokį netinkamą El. parduotuvės naudojimą. Paskyros sukūrimą ir naudojimosi tvarką El. parduotuvėje reglamentuoja Naudojimosi sąlygos.
 9. Prieš naudodami mūsų tiekiamas prekes, pvz. vazas, patikrinkite ar jose nėra trūkumų, pvz. įtrūkimų, lūžių, kitų defektų. Esate patys atsakingi už saugumą dėl mūsų prekių naudojimosi.
 10. Jūs mokėsite sutartyje sutartą kainą numatytu laiku. Visos kainos apima pristatymo mokesčius, jeigu nenurodyta kitaip. Visos kainos taip pat apima PVM, jeigu nenurodyta kitaip.
 11. Mes pasiliekame teisę keisti prekes, kurias siūlome kaip prenumeratą ir keisti jų kainas įspėjant Jus ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo.
 12. Pasikeitus kainai Jūs turėsite teisę nutraukti sutartį per 10 (dešimt) dienų be jokių papildomų kompensacijų ir baudų.
 13. Pardavimo kainos ir pasiūlymai galioja tol, kol mes turime atsargų.
 14. Mokėjimus El. parduotuvėje galima atlikti tik naudojant mūsų siūlomus mokėjimo metodus. Už prenumeratą atsiskaityti galima tik mokėjimo kortele VISA arba MASTERCARD sudarant automatinio mokėjimo nuskaitymo sutartį su mokėjimo paslaugų teikėju STRIPE EUROPE LTD.
 15. Automatiniai mokėjimai nuskaitomi pagal sutartyje nurodytą dažnį.
 16. Pavėluoto mokėjimo atveju, mes turime teise skaičiuoti įstatymais nustatytas palūkanas.
 17. Jeigu gavę priminimą nesumokėsite visos mokėtinos sumos, mes turime teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę be atskiro įspėjimo. Tokiu atveju, kartu su skola, Jūs padengsite ir neteisminio bei teisminio (tokiam esant) išieškojimo išlaidas.
 18. Mes sąskaitas faktūras išrašome tik elektroniniu būdu ir jas Jums pateikiame Jūsų nurodytais kontaktais, gautais per užsakymo pateikimo procedūrą.
 19. Norint įsigyti prenumeratą privalėsite susikurti ir paskyrą pagal Naudojimosi sąlygas.
 20. Nuolaida prenumeratai taikoma tik pirmam užsakymui, jeigu nenurodyta kitaip.
 21. Jūs turite teisę laikinai sustabdyti, pakeisti ar nutraukti sutartį ir prenumeratą be atskiro įspėjimo. Tai galite padaryti pagal mūsų instrukcijas El. parduotuvės paskyroje arba informavę mus El. parduotuvėje nurodytais kontaktais (el. paštu, žinute, telefonu).
 22. Jeigu prenumeratos atveju pasirinkote išankstinį mokėjimą, prenumeratos negalima nutraukti anksčiau laiko negu sutartas laikotarpis (netaikoma neterminuotai prenumeratai).
 23. Visus Jūsų pakeitimus arba pranešimus, susijusius su planuojamais mūsų pristatymais, mes turime gauti ir patvirtinti ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki pristatymo dienos.
 24. Pristatymą vykdome visoje Lietuvoje.
 25. Pristatymas vykdomas adresu, kurį nurodėte pateikdami užsakymą.
 26. Pristatymas galimas tik mūsų nurodytomis dienomis. Pristatymo diena ir (arba) laikas yra tik orientacinis. Pristatymo diena ir (arba) Jūsų pasirinktas laikas gali skirtis, be kita ko, dėl nenumatytų aplinkybių, šventinių arba valstybinių dienų. Jei pristatymas vėluoja, užsakymo negalima įvykdyti arba galima vykdyti tik iš dalies, apie tai Jums pranešime kaip galime anksčiau po užsakymo pateikimo arba prenumeratos atnaujinimo pagal šias Prenumeratos pirkimo taisykles.
 27. Jūs privalote užtikrinti, kad prekės bus pristatytos asmeniškai Jūsų nurodytu pristatymo adresu ir per Jūsų nurodytą laikotarpį, nebent tai susiję su prekėmis, kurios gali būti siunčiamos į siuntų terminalus. Jei pristatymo metu neįvykdysite priėmimo įsipareigojimų, Jūs turėsite padengti visas susijusias išlaidas ir (arba) mūsų nuostolius.
 28. Jei už prekes dar nebuvo sumokėta iš anksto pagal sutartį, tai mes išlaikysime visas nuosavybės teises į prekes ir (ar) paslaugas, kol bus sumokėta visa pirkinio suma.
 29. Prenumeratos atveju Jūs turite teisę nutraukti sutartį per 14 (keturiolika) dienų nuo pirmosios prenumeratos pristatymo, nenurodydami priežasčių. Jūs taip pat turite teisę atšaukti prekės užsakymą per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo pateikimo, nenurodydami priežasčių.
 30. Jei jau sumokėjote už prekes ir nusprendėte jas grąžinti pagal šių Prenumeratos pirkimo taisyklių 29 p., mes įsipareigojame grąžinti mokėjimą, kai prekės bus grąžintos arba įrodysite, kad grąžinote prekes. Mes tokių grąžinimų mokėjimai įvykdomi per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 31. Tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume tinkamai vykdyti užsakymus, įgyvendinti sutartį ir kitais tikslais. Prieš sudarydami sutartį privalote sutikti su mūsų Privatumo politika.
 32. Kiek leidžia įstatymai, mes neatsakome už jokią žalą, įskaitant prarastą pelną, prarastas apyvartas ar prarastas galimybes dėl pristatytų prekių, įskaitant prekių naudojimą. Visais kitais atžvilgiais mes atsakome tik už kaltę, neviršijančią sumos, kurią mes gavome iš Jūsų pagal sutartį.
 33. Mes garantuojame, kad prekės ir (arba) paslaugos atitinka sutartį, pasiūlyme nurodytas specifikacijas, pagrįstas patikimumo ir (arba) naudingumo reikalavimais ir sutarties sudarymo dieną taikomas įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas. Jeigu bus susitarta, mes taip pat garantuojame, kad prekė yra tinkama naudoti ne įprastu būdu.
 34. Jūs esate atsakingi už bet kokį naudojimąsi prie El. parduotuvės paskyros.
 35. Mes pagal įstatymus privalome Jums priminti, kad Jūs turite teisę reikalauti, kad pristatyta prekė atitiktų pasiūlymo specifikacijas ir (arba) sutartį.
 36. Mes neatsakome dėl kylančių nenumatytų aplinkybių, kurios apima, bet neapsiriboja streikais, ligomis, gaisrais, mūsų ar tiekėjų veiklos sutrikimais, transporto problemomis, oro sąlygomis, pandemijos, smurto, riaušių ir (arba) policijos veiksmais. Nenumatytos aplinkybės taip pat suprantamos kaip tokios nenumatytos aplinkybės trečiosiose šalyse.
 37. Mes išlaikome teisę bet kada keisti pilnai arba iš dalies šias Prenumeratos pirkimo taisykles. Kiek to reikalauja įstatymai, Jums bus iš anksto pranešta apie visus pasikeitimus.
 38. Pirkimo dieną galioja aktuali Prenumeratos pirkimo taisyklių versija.
 39. Rekomenduojame reguliariai lankytis El. parduotuvėje, kad žinotumėte naujausią Prenumeratos pirkimo taisyklių versiją, ir kad būtų užtikrintos Jūsų teisės.
 40. Jeigu nevykdysite savo įsipareigojimų pagal sutartį, pvz. mokėjimo įsipareigojimo mums, mes turime teisę pranešti apie įsipareigojimų nevykdymą ir suteikti galimybę Jums įvykdyti savo įsipareigojimus per mūsų nustatytą laikotarpį, o jeigu ir toliau šių įsipareigojimų nevykdysite, mes turime teisę vienašališkai nutraukti sutartį neteismine tvarka.
 41. Mes pasiliekame teisę be sutarties nutraukimo iš Jūsų reikalauti visų kompensacijų už bet kokius nuostolius ir (ar) žalą, nutraukus sutartį pagal Prenumeratos pirkimo taisyklių 40 p.
 42. Nė vienas šių Prenumeratos taisyklių punktas nėra skirtas perduoti ar licencijuoti bet kokias mūsų intelektinės nuosavybės teises Jūsų naudai.
 43. Be aiškaus mūsų sutikimo Jūs negalite perduoti jokių pagal šias Prenumeratos pirkimo taisykles sudarytoje sutartyje numatytų teisių ir įsipareigojimų kitiems (trečiajai šaliai).
 44. Šios Prenumeratos pirkimo taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Lietuvos Respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti visus mūsų ir Kliento ginčus, kylančius iš sutarties arba kitaip su ja susisijusius, išskyrus atvejus, kuriuos turi nagrinėti kitas teismas.